مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مطالعات زن و خانواده
 3 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات زن و خانواده
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه الزهرا
مديرمسئول:  دكتر فروغ الصباح شجاع نوري
سردبير:  دكتر انسيه خزعلي
تارگاه:  jwfs.alzahra.ac.ir
رایانامه:  jwfs@alzahra.ac.ir
تلفن:  88049809 (021)
نمابر:  88049809 (021)
نشانی:  تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمي، كدپستي: 1993891176
كد ISSN:  2692-2345
نوع نشريه:  دو فصلنامه