مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم آبزيان
 1 دوره
عنوان نشريه:  علوم آبزيان
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  شیلات
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر
مديرمسئول:  دكتر عبدالرحيم پذيرا
سردبير:  دكتر حميدرضا اسماعيلي
رایانامه:  Aquatic.sciences@iaubushehr.ac.ir
تلفن:  5553767 (0771)
نشانی:  بوشهر، خيابان مطهري، روبروي آتش نشاني، مركز رشد علم و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، دفتر مجله
نوع نشريه:  فصلنامه