نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آموزش پرستاري
 40 دوره 
عنوان نشریه:  آموزش پرستاري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پرستاری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي پرستاري ايران
مدیرمسئول:  دكتر فاطمه الحاني
سردبیر:  دكتر فاطمه الحاني
:تارگاه  http://jne.ir/
رایانامه:  info@jne.ir
تلفن:  66592535 (021)
نمابر:  66592535 (021)
صندوق پستی:  398/14195
نشانی:  تهران، ميدان توحيد، دانشكده پرستاري و مامايي، انجمن پرستاري ايران، دفتر فصلنامه آموزش پرستاري
کد ISSN:  2322-3812
نوع نشریه:  فصلنامه