مشخصات نشريه:  

فصلنامه تربيت بدني و علوم ورزشي
 3 دوره
عنوان نشريه:  تربيت بدني و علوم ورزشي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز
مديرمسئول:  فرشاد تجاري
سردبير:  محمد ا. آذربايجاني
تارگاه:  http://rssq.iauctb.ac.ir
رایانامه:  rssq@iauctb.ac.ir
نشانی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز
نوع نشريه:  فصلنامه