نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي ادبيات تطبيقي
 16 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي ادبيات تطبيقي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  ميريلا احمدي
سردبیر:  رويا لطافتي
:تارگاه  https://clrj.modares.ac.ir/
رایانامه:  modarescli@modares.ac.ir
تلفن:  82884686 (021)
نمابر:  82883623 (021)
صندوق پستی:  14115/139
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگره شهيد چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، طبقه 4، اتاق 6
کد ISSN:  2345-2366
نوع نشریه:  دو فصلنامه