مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري
 7 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه اصفهان
مديرمسئول:  رضا هويدا
سردبير:  مختار ملك پور
تارگاه:  uijs.ui.ac.ir/cbs
رایانامه:  ppls@res.ui.ac.ir
تلفن:  37934164 (031)
نمابر:  37934164 (031)
نشانی:  خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، ساختمان كتابخانه مركزي، اصفهان، 8174673441، ايران
كد ISSN:  2251-7642
نوع نشريه:  دو فصلنامه