نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زيست شناسي ميكروارگانيسم ها
 24 دوره 
عنوان نشریه:  زيست شناسي ميكروارگانيسم ها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر سيدحميد زركش اصفهاني
سردبیر:  دكتر گيتي امتيازي
:تارگاه  http://bjm.ui.ac.ir/
رایانامه:  emtiazi@yahoo.com
تلفن:  37934230 (031)
نمابر:  37932177 (031)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، ساختمان مركزي، معاونت پژوهش و فناوري، اداره چاپ و انتشارات و مجلات، دفتر نشريه زيست شناسي ميكرو ارگانيسم ها، كدپستي:8174673441
کد ISSN:  2322-5173
نوع نشریه:  فصلنامه