نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تفسير و زبان قرآن
 8 دوره 
عنوان نشریه:  تفسير و زبان قرآن
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول:  محمد حسن صانعي پور
سردبیر:  عبدالهادي فقهي زاده
:تارگاه  http://quran.journals.pnu.ac.ir/
رایانامه:  quran@pnu.ac.ir
تلفن:  54752200 (031)
نمابر:  54752621 (031)
صندوق پستی:  87415/141
نشانی:  اصفهان، آران و بيدگل، دانشگاه پيام نور، مركز آران و بيدگل
کد ISSN:  2322-3804
نوع نشریه:  دو فصلنامه