مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي
 3 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه بوعلي سينا همدان
مديرمسئول:  دکتر غلامرضا شعباني بهار
سردبير:  مهندس صفانه صادقيان
تارگاه:  rjhll.basu.ac.ir
رایانامه:  journal.zaban@basu.ac.ir
تلفن:  38381192 (081)
نمابر:  38381192 (081)
نشانی:  همدان، چهارراه پژوهش، دانشگاه بوعلي سينا، مركز نشر دانشگاه، كدپستي: 6517838695
كد ISSN:  2252-0740
نوع نشريه:  دو فصلنامه