مشخصات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات توليدات دامي
 3 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات توليدات دامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم دام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه گيلان
مديرمسئول:  دكتر محمد روستايي علي مهر
سردبير:  دكتر عبدالاحد شادپرور
تارگاه:  http://research.guilan.ac.ir/ar
رایانامه:  ar@guilan.ac.ir
تلفن:  33690439 (013)
نمابر:  33690281 (013)
نشانی:  گيلان، رشت، دانشكده كشاورزي
كد ISSN:  2252-0872
نوع نشريه:  فصلنامه