مشخصات نشريه:  

فصلنامه حسابداري سلامت
 6 دوره
عنوان نشريه:  حسابداري سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مديرمسئول:  مسعود ابوالحلاج
سردبير:  دكتر غلام حسين مهدوي
تارگاه:  jha.sums.ac.ir
رایانامه:  sums_jha@yahoo.com
تلفن:  2122149 (0711)
نمابر:  2122180 (0711)
نشانی:  شيراز، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، طبقه 2، كدپستي: 7134814336
نوع نشريه:  فصلنامه