مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي آموزش و يادگيري (دانشور رفتار)
 4 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي آموزش و يادگيري (دانشور رفتار)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شاهد
مديرمسئول:  دكتر رسول روشن چسلي
سردبير:  دكتر مهدي سبحاني نژاد
تارگاه:  tlr.shahed.ac.ir
رایانامه:  tlr@shahed.ac.ir
تلفن:  51213074 (021)
نمابر:  51213549 (021)
نشانی:  تهران، دانشگاه شاهد
كد ISSN:  2345-2196
نوع نشريه:  دو فصلنامه