مشخصات نشريه:  

فصلنامه روان پرستاري
 6 دوره
عنوان نشريه:  روان پرستاري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علمي پرستاري ايران
مديرمسئول:  دكتر مسعود فلاحي خشكتاب
سردبير:  دكتر مسعود فلاحي خشكتاب
تارگاه:  ijpn.ir
تلفن:  66592535 (021)
نمابر:  66592535 (021)
صندوق پستي:  14195/398
نشانی:  تهران، توحيد، دانشكده پرستاري و مامايي ايران
كد ISSN:  2345-2501
نوع نشريه:  فصلنامه