مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه زنان
 7 دوره
عنوان نشریه:  پژوهشنامه زنان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدیرمسئول:  مريم صانع پور
سردبیر:  ناهيد مويد حكمت
تارگاه:  womenstudy.ihcs.ac.ir
رایانامه:  womenstudies@ihcs.ac.ir
تلفن:  88046891-3 (021)
نمابر:  88035457 (021)
صندوق پستی:  14155/6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، نبش خيابان ايرانشناسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
کد ISSN:  2383-0743
نوع نشریه:  دو فصلنامه