مشخصات نشریه:  

فصلنامه بهداشت و ايمني كار
 8 دوره
عنوان نشریه:  بهداشت و ايمني كار
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي بهداشت كار ايران
مدیرمسئول:  دكتر پروين نصيري
سردبیر:  دكتر فريده گلپايگاني
تارگاه:  jhsw.tums.ac.ir
تلفن:  88992664 (021)
نمابر:  88992665 (021)
نشانی:  تهران، دانشكده بهداشت، دانشگاه تهران، گروه بهداشت حرفه اي، انجمن علمي بهداشت كار ايران
کد ISSN:  2251-807X
نوع نشریه:  فصلنامه