مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم و مهندسي آب
 1 دوره
عنوان نشريه:  علوم و مهندسي آب
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان
مديرمسئول:  دكتر حيدرعلي كشكولي
سردبير:  دكتر مهدي قمشي
تارگاه:  www.khouzestan.srbiau.ac.ir
رایانامه:  wsej@khouzestan.srbiau.ac.ir
تلفن:  4490412 (0611)
نمابر:  4490412 (0611)
صندوق پستي:  61657/66131
نشانی:  اهواز، بلوار پاسداران، سه راه فرودگاه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دفتر مجله
كد ISSN:  0254-3648
نوع نشريه:  فصلنامه