مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني
 5 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مديرمسئول:  دكتر صادق آيينه وند
سردبير:  سيد فضل الله موسوي
تارگاه:  criticalstudy.ihcs.ac.ir
تلفن:  88036320 (021)
نمابر:  88036320 (021)
صندوق پستي:  14155/6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
كد ISSN:  1605-9212
نوع نشريه:  دو فصلنامه