مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع سازماني
 5 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي مديريت منابع سازماني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تربيت مدرس
مديرمسئول:  دكتر اسداله كرد نائيج
سردبير:  دكتر شعبان الهي
تارگاه:  ormr.modares.ac.ir
تلفن:  22291279, 22291235 (021)
نمابر:  22291279 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد لواساني، خيابان سعيدي، كوچه حميد، كوچه رهنما، شماره 16، كدپستي: 1954613953
كد ISSN:  2228-6977
نوع نشريه:  فصلنامه