مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي علم و دين
 5 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي علم و دين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مديرمسئول:  مهدي معين زاده
سردبير:  عبدالرزاق حسامي فر
تارگاه:  elmodin.ihcs.ac.ir
تلفن:  88036320 (021)
نمابر:  88036320 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
نوع نشريه:  دو فصلنامه