نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي و مديريت آبخيز
 31 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي و مديريت آبخيز
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري
مدیرمسئول:  داود نيك كامي
سردبیر:  داود نيك كامي
:تارگاه  http://jwem.areo.ir
رایانامه:  jwem1393@gmail.com
تلفن:  44901419 (021)
نمابر:  44905709 (021)
صندوق پستی:  13445-1136
نشانی:  تهران، كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج، خيابان شهيد عاشري، خيابان شهيد شفيعي، پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري
کد ISSN:  2251-9300
نوع نشریه:  فصلنامه