نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فرآيند و كاركرد گياهي
 29 دوره 
عنوان نشریه:  فرآيند و كاركرد گياهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن فيزيولوژي گياهي ايران
مدیرمسئول:  دكتر پرويز احسان زاده
سردبیر:  دكتر علي اكبر احسان پور
:تارگاه  https://jispp.iut.ac.ir/
تلفن:  33913356 (031)
نمابر:  33913356 (031)
صندوق پستی:  84156-197
نشانی:  دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده كشاورزي، انجمن فيزيولوژي گياهي ايران، دفتر مجله فرآيند و كاركرد گياهي، اصفهان، ايران
کد ISSN:  2322-2727
نوع نشریه:  فصلنامه