مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي
 8 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع غذایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشكده علوم و صنايع غذايي
مديرمسئول:  رسول كدخدايي
سردبير:  سيد علي مرتضوي
رایانامه:  journals@vifst.ac.ir
تلفن:  35425328-9 (051)
نمابر:  35425328 (051)
صندوق پستي:  91895/157/356
نشانی:  خراسان رضوي، كيلومتر 12 بزرگراه مشهد، قوچان، پرديس، پارك علم و فناوري خراسان، پژوهشكده علوم و صنايع غذايي، كدپستي، 76933-91851
كد ISSN:  2252-0937
نوع نشريه:  فصلنامه