مشخصات نشريه:  

فصلنامه راهبرد اقتصادي
 4 دوره
عنوان نشريه:  راهبرد اقتصادي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشكده تحقيقات راهبردي
مديرمسئول:  دكتر علي اكبر ولايتي
سردبير:  دكتر اكبر كميجاني
تارگاه:  econrahbord.csr.ir
رایانامه:  info@csr.ir
تلفن:  22802525 (021)
نمابر:  22832525 (021)
صندوق پستي:  15875/5855
نشانی:  تهران، روبروي بوستان نياوران، شماره 802، كدپستي: 31113-19547
كد ISSN:  2252-0597
نوع نشريه:  فصلنامه