مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مهندسي زراعي (مجله علمي كشاورزي)
 4 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي زراعي (مجله علمي كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده کشاورزي
مديرمسئول:  هوشنگ بهرامي
سردبير:  احمد لندي
تلفن:  33364052 (061)
نمابر:  33364052 (061)
نشانی:  دانشگاه شهيد چمران، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله، اهواز، 83151-61357
كد ISSN:  0254-3648
نوع نشريه:  دو فصلنامه