برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مهندسي زراعي (مجله علمي كشاورزي)
 17 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي زراعي (مجله علمي كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده کشاورزي
مدیرمسئول:  هوشنگ بهرامي
سردبیر:  احمد لندي
:تارگاه  http://agrieng.scu.ac.ir/
تلفن:  33364052 (061)
نمابر:  33364052 (061)
نشانی:  دانشگاه شهيد چمران، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله، اهواز، 83151-61357
کد ISSN:  0254-3648
نوع نشریه:  دو فصلنامه