مشخصات نشریه:  

فصلنامه بهداشت و توسعه
 5 دوره
عنوان نشریه:  بهداشت و توسعه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدیرمسئول:  دكتر محمدمهدي فداكار
سردبیر:  دكتر نرگس خانجاني
تارگاه:  jhad.kmu.ac.ir
رایانامه:  behdasht.va.tosee@kmu.ac.ir
تلفن:  32227976 (034)
نمابر:  32227976 (034)
نشانی:  كرمان، بلوار جمهوري اسلامي، جنب دانشكده فني، معاونت پژوهشي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان
کد ISSN:  2322-1380
نوع نشریه:  فصلنامه