نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه بهداشت و توسعه
 22 دوره 
عنوان نشریه:  بهداشت و توسعه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پیراپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدیرمسئول:  دكتر محمدمهدي فداكار
سردبیر:  دكتر نرگس خانجاني
:تارگاه  http://jhad.kmu.ac.ir/
رایانامه:  behdasht.va.tosee@kmu.ac.ir
تلفن:  32227976 (034)
نمابر:  32227976 (034)
نشانی:  كرمان، بلوار جمهوري اسلامي، جنب دانشكده فني، معاونت پژوهشي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان
کد ISSN:  2322-1380
نوع نشریه:  فصلنامه