مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه جستارهاي سياسي معاصر
 8 دوره
عنوان نشريه:  جستارهاي سياسي معاصر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مديرمسئول:  فرهاد زيويار
سردبير:  يحيي فوري
تارگاه:  politicalstudy.ihcs.ac.ir
رایانامه:  siyasatpajuhi@ihcs.ac.ir
تلفن:  88053935 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
كد ISSN:  2383-1294
نوع نشريه:  دو فصلنامه