نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه دين و ارتباطات
 21 دوره 
عنوان نشریه:  دين و ارتباطات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه امام صادق (ع)
مدیرمسئول:  دكتر محمد سعيد مهدوي كني
سردبیر:  حسن بشير
:تارگاه  http://rc.journals.isu.ac.ir/
رایانامه:  din.ertebatat@gmail.com
تلفن:  09217465230
نمابر:  88094913
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق
کد ISSN:  2252-0252
نوع نشریه:  دو فصلنامه