مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مطالعات قرآن و حديث
 10 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات قرآن و حديث
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه امام صادق (ع)
مديرمسئول:  دكتر حسين علي سعيدي
سردبير:  دكتر مهدي ايزدي
تلفن:  88094001-5 (021)
نمابر:  88080424 (021)
كد ISSN:  2008-3211
نوع نشريه:  دو فصلنامه