مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مطالعات ناتواني
 6 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات ناتواني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي تهران
مديرمسئول:  دكتر مسعود كريملو
سردبير:  دكتر محمود كمالي
تارگاه:  www.jdisabilstud.ir
نشانی:  تهران، سعادت آباد، خيابان علامه جنوبي، پلاك 44
كد ISSN:  2322-2840
نوع نشريه:  دو فصلنامه