مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي (پژوهشنامه انجمن ايراني تاريخ)
 9 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات تاريخ فرهنگي (پژوهشنامه انجمن ايراني تاريخ)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن ايراني تاريخ
مديرمسئول:  صادق آئينه وند
سردبير:  علي محمد ولوي
تارگاه:  www.chistorys.ir
تلفن:  26403007 (021)
نمابر:  26403007 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه طالقاني، ابتداي شهيد حصاري، سازمان اسناد و كتابخانه ملي، طبقه 8، اتاق 17
كد ISSN:  2008-9945
نوع نشريه:  فصلنامه