مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي باليني دامپزشكي
 5 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي باليني دامپزشكي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  دامپزشكی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
مديرمسئول:  دكتر مهران فرهودي مقدم
سردبير:  دكتر سروش محيط مافي
تارگاه:  http://jvcr.kiau.ac.ir
رایانامه:  jvcr@kiau.c.ir
صندوق پستي:  313/31485
نشانی:  كرج، رجايي شهر، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده دامپزشكي
كد ISSN:  2008-8159
نوع نشريه:  فصلنامه