مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم ورزش
 4 دوره
عنوان نشريه:  علوم ورزش
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
مديرمسئول:  دكتر عيدي عليجاني
سردبير:  دكتر مهوش نوربخش
تارگاه:  http://sportsrc.ir
رایانامه:  srcss@kiau.ac.ir
تلفن:  34405368 (026)
نمابر:  34405368 (026)
نشانی:  كرج، انتهاي رجايي شهر، تقاطع بلوار شهيد موذن و استقلال، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دفتر مجله
كد ISSN:  4267-8002
نوع نشريه:  فصلنامه