مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعي ايران
 10 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات توسعه اجتماعي ايران
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مديرمسئول:  دكتر مهرداد نوابخش
سردبير:  دكتر غلامعباس توسلي
تارگاه:  jisds.srbiau.ac.ir
رایانامه:  j.c.sociology@gmail.com
تلفن:  44804145 (021)
نشانی:  تهران، ميدان پونك، انتهاي بزرگراه اشرفي اصفهاني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده علوم انساني و اجتماعي
كد ISSN:  2252-0686
نوع نشريه:  فصلنامه