مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله بين المللي رياضيات صنعتي
 6 دوره
عنوان نشريه:  مجله بين المللي رياضيات صنعتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ریاضی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مديرمسئول:  ف. حسين زاده لطفي
سردبير:  ت. الله ويرانلو
تارگاه:  ijim.srbiau.ac.ir
رایانامه:  INFO@IJIM.SRBIAU.AC.IR
تلفن:  44865030 (021)
نمابر:  44865030 (021)
صندوق پستي:  14515/775
نشانی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران
كد ISSN:  2008-5621
نوع نشريه:  فصلنامه