نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش در طب ورزشي و فناوري (علوم حركتي و ورزش)
 6 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در طب ورزشي و فناوري (علوم حركتي و ورزش)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه خوارزمي
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا دهخدا
سردبیر:  دكتر حيدر صادقي
:تارگاه  https://jsmt.khu.ac.ir/
رایانامه:  journalmss@yahoo.com
تلفن:  22269545-6 (021)
صندوق پستی:  1544733111
نشانی:  بلوار ميرداماد، خيابان شهيد حصاري (رازان جنوبي)، مجموعه ورزشي شهيد احمد كشوري، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي
نوع نشریه:  دو فصلنامه