مشخصات نشريه:  

فصلنامه زيست فناوري
 8 دوره
عنوان نشريه:  زيست فناوري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تربيت مدرس
مديرمسئول:  بيژن رنجبر
سردبير:  خسرو خواجه
تارگاه:  http://biot.modares.ac.ir
رایانامه:  jmbs@modares.ac.ir
تلفن:  82884733 (021)
نمابر:  82884717 (021)
نشانی:  تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم زيستي، طبقه دوم، اتاق 5204
كد ISSN:  2322-2115
نوع نشريه:  فصلنامه