نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه حقوق اسلامي
 19 دوره 
عنوان نشریه:  حقوق اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
مدیرمسئول:  علي اكبر رشاد
سردبیر:  عبدالحسين شيرودي
:تارگاه  http://hoquq.iict.ac.ir/
تلفن:  4 - 88734863 (021)
نمابر:  88764792 (021)
صندوق پستی:  13145-444
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان احمد قيصر، كوچه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، پلاك 2
نوع نشریه:  فصلنامه