مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش علف هاي هرز
 8 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش علف هاي هرز
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
مديرمسئول:  دكتر سعيد وزان
سردبير:  دكتر حسين موسوي نيا
تارگاه:  www.kiau.ac.ir
رایانامه:  weedres@kiau.ac.ir
تلفن:  33200220 (026)
نمابر:  33203575 (026)
نشانی:  كرج، مهرشهر، بلوار ارم، بلوار آزادي، دانكشده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
كد ISSN:  2008-6563
نوع نشريه:  فصلنامه