مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز
 8 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
مديرمسئول:  اصغر فلاح
سردبير:  محمود حبيب نژاد روشن
رایانامه:  journal@sanru.ac.ir
تلفن:  33687437 (011)
نمابر:  33687437 (011)
صندوق پستي:  578
نشانی:  ساري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
كد ISSN:  2251-6174
نوع نشريه:  دو فصلنامه