مشخصات نشريه:  

فصلنامه انديشه هاي حقوق خصوصي
 4 دوره
عنوان نشريه:  انديشه هاي حقوق خصوصي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهي
نوع نشريه:  فصلنامه