برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامي
 7 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات فقه و حقوق اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه سمنان
مدیرمسئول:  مجتبي جعفري
سردبیر:  دكتر حميد مسجد سرايي
:تارگاه  https://feqh.semnan.ac.ir/
رایانامه:  fegh@gmail.com
تلفن:  33654086 (023)
نشانی:  سمنان، دانشگاه سمنان، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامي
نوع نشریه:  دو فصلنامه