مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه فن آوري توليدات گياهي (پژوهش كشاورزي)
 6 دوره
عنوان نشريه:  فن آوري توليدات گياهي (پژوهش كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه بوعلي سينا همدان
مديرمسئول:  گودرز احمدوند
سردبير:  دكتر محمود اثني عشري
تلفن:  3838907 (081)
نمابر:  4425401 (081)
نشانی:  چهار باغ، شهيد احمدي روشن، دانشگاه بوعلي سينا، معاونت پژوهشي، مجلات علمي و پژوهشي، دانشكده كشاورزي، همدان، ايران
كد ISSN:  2476-6321
نوع نشريه:  دو فصلنامه