نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه صنايع الكترونيك
 23 دوره 
عنوان نشریه:  صنايع الكترونيك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع غذایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه الكترونيك ايران
مدیرمسئول:  -
سردبیر:  دكتر محمدكاظم مروج فرشي
:تارگاه  http://ei.sinaweb.net/
رایانامه:  journal@sarian.ir
نشانی:  تهران، ميدان نوبنياد، انتهاي خيابان شهيد لنگري، انتهاي خيابان شهيد تيموري، پژوهشگاه اكترونيك ايران
کد ISSN:  1683-0857
نوع نشریه:  فصلنامه