مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامي
 10 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه حقوق اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه امام صادق
مديرمسئول:  دكتر علي غلامي
سردبير:  نجاد علي الماسي
تارگاه:  law.journals.isu.ac.ir
رایانامه:  law@sadiqjournals.ir
تلفن:  88575025 (021)
نمابر:  88575025 (021)
صندوق پستي:  14655/159
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق
كد ISSN:  2251-9858
نوع نشريه:  دو فصلنامه