مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه طب ورزشي (حركت)
 7 دوره
عنوان نشريه:  طب ورزشي (حركت)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
مديرمسئول:  دكتر رضا رجبي
سردبير:  محمد حسين عليزاده
تارگاه:  journals.ut.ac.ir
رایانامه:  harakat@ut.ac.ir
تلفن:  88630001 (021)
نمابر:  88630001 (021)
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان 15، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، دفتر نشريه، كدپستي: 14398
نوع نشريه:  دو فصلنامه