نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه توسعه ي آموزش جندي شاپور
 38 دوره 
عنوان نشریه:  توسعه ي آموزش جندي شاپور
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آموزش پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور
مدیرمسئول:  دکتر سید محمد علوی
سردبیر:  دکتر علیرضا اولی پور
:تارگاه  http://edj.ajums.ac.ir/
رایانامه:  edc_journal@ajums.ac.ir
تلفن:  33367571 (061)
نمابر:  33367571 (061)
نشانی:  اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، دانشكده بهداشت، طبقه دوم، زون چهارم، دفتر چاپ و انتشارات مركز مطالعات و توسعه ي آموزش علوم پزشكي
کد ISSN:  2251-6506
نوع نشریه:  فصلنامه