مشخصات نشريه:  

فصلنامه ساخت شهر
 5 دوره
عنوان نشريه:  ساخت شهر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  مهندس صمد محمد ابراهيم زاده سپاسگذار
مديرمسئول:  مهندس صمد محمد ابراهيم زاده سپاسگذار
سردبير:  -
تارگاه:  www.sakhteshahr.com
رایانامه:  sakhteshahr@gmail.com
كد ISSN:  1735-5141
نوع نشريه:  فصلنامه