مشخصات نشریه:  

فصلنامه علم و مهندسي سراميك
 5 دوره
عنوان نشریه:  علم و مهندسي سراميك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن سراميك ايران
مدیرمسئول:  دكتر واهاك كاسپاري مارتوسيان
سردبیر:  دكتر حسين سرپولكي
تارگاه:  www.ijcse.ir
تلفن:  77899399 - 021
نمابر:  77899399 - 021
نشانی:  تهران، نارمك، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده مهندسي مواد و متالوژي، دفتر انجمن سراميك
کد ISSN:  2322-2352
نوع نشریه:  فصلنامه