مشخصات نشريه:  

فصلنامه گردشگري و توسعه
 6 دوره
عنوان نشريه:  گردشگري و توسعه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه انجمن علمي گردشگري ايران
مديرمسئول:  دكتر محمدحسين ايماني خوشخو
سردبير:  دكتر محمدتقي رهنمايي
تارگاه:  www.itsairan.ir
تلفن:  44239171-5 (021)
نمابر:  44214750 (021)
صندوق پستي:  13145/871
نشانی:  بلوار اشرفي اصفهاني، خيابان شهيد عربشاهي، خيابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ
نوع نشريه:  فصلنامه