مشخصات نشريه:  

فصلنامه روانشناسي سلامت
 5 دوره
عنوان نشريه:  روانشناسي سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه پيام نور
مديرمسئول:  دكتر مهناز علي اكبري
سردبير:  دكتر احمدعلي پور
تارگاه:  hpj.journals.pnu.ac.ir
رایانامه:  healthpsychology@pnu.ac.ir
تلفن:  88825785
نشانی:  دانشگاه پيام نور
كد ISSN:  2322-1283
نوع نشريه:  فصلنامه